انتخاب وب سایت:
  • اخبار
نوع خبر 
 
 
رتبه پذیرفته شدگان رشته های پژوهشکده نانو در سال 92

نمره کل قبولی

رتبه در گرایش

رتبه در رشته

پذیرفته شده

دوره

عنوان رشته

5015

818

910

اول

روزانه

علوم و فناوری نانو – نانومهندسی شیمی

4988

838

931

آخر

روزانه

4914

876

977

اول

شبانه

علوم و فناوری نانو – نانومهندسی شیمی

4544

1048

1196

آخر

شبانه

5363

16

227

اول

روزانه

علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

4916

34

334

آخر

روزانه

3713

125

992

اول

شبانه

علوم و فناوری نانو – نانوشیمی

3402

152

1904

آخر

شبانه

3236

312

376

اول

روزانه

علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک

2825

611

737

آخر

روزانه

2593

936

1125

اول

شبانه

علوم و فناوری نانو – نانوفیزیک

2324

1433

1742

آخر

شبانه

4140

413

2484

اول

روزانه

علوم و فناوری نانو – نانوالکترونیک

3874

542

2997

آخر

روزانه

چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393  15:16:36

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 5 ارديبهشت 1396  15:48:46
تعداد بازديد از اين خبر : 5929