گروه های پژوهشی

تعداد بازدید:۲۸۱۶
گروه های پژوهشی پژوهشکده نانو و اعضای آن به شرح زیر است

گروه نانوساختار

گروه نانو ابزار

گروه نانو محاسبات

سلولهای خورشیدی

دکتر مهران رضائی(مدیرگروه)

دکتر مهردادمرادی(مدیرگروه)

دکتر علیرضا اشرفی(مدیرگروه)

دکتر مصطفی زاهدی فر(مدیرگروه)

دکتر محسن اشجاری

دکتر محسن بهپور

دکتر غلامحسین فتح تبار

دکتر مسعود همدانیان

دکتر عبدالعلی رمضانی

دکتر محمود نیکوفرد

دکتر زهراتوانگر

دکتر مسعود صلواتی نیاسر

دکتر محمد الماسی کاشی

دکتر احسان صادقی

دکتر بهرام خوشنویسان

دکتر مهردادمرادی

دکتر مسعود صلواتی نیاسر

 

دکتر علی قربانپور

محسن محرابی

دکتر احمد اکبری

   دکتر نگین معزی
 دکتر نفیسه شریفی
دکتر محسن مرادیان     دکتر احسان صادقی
آخرین ویرایش۲۷ بهمن ۱۳۹۲