کارگاه ها و آزمایشگاه ها

تعداد بازدید:۲۸۲۱
 
عنوان آزمایشگاه مسئول آزمایشگاه ملاحظات
نانوفوتونیک دکتر مصطفی زاهدی فر- آقای محسن محرابی  تصاویر آزمایشگاه نانو فوتونیک
نانومغناطیس دکتر محمد الماسی - دکتر عبدالعلی رمضانی  تصاویر آزمایشگاه نانومغناطیس تصاویر دستگاه مغناطومتر
نانوکاتالیست دکتر مهران رضائی  
نانوکامپوزیت دکتر مسعود صلواتی  
نانومحاسبات دکتر مسعود همدانیان  
نانومغناطواپتیک دکتر مهردادمرادی  
آخرین ویرایش۲۵ تیر ۱۳۹۱