سمینارهای علمی اساتید پژوهشکده

تعداد بازدید:۳۳۷۵

 

شماره

نام و نام خانوادگی

رشته

گروه پژوهشی

صفحه شخصی

1

مهرداد مرادی

نانوفیزیک

نانو ابزار

https://faculty.kashanu.ac.ir/mmoradi/fa

2

نرگس نیکوفرد

نانوفیزیک

نانومحاسبات

https://faculty.kashanu.ac.ir/nikoofard/fa

3

محمد الماسی کاشی

نانوفیزیک

نانو مغناطیس

https://faculty.kashanu.ac.ir/almac/fa

4

سید محمدباقر قریشی

نانوفیزیک

سلول خورشیدی

https://faculty.kashanu.ac.ir/ghorashi/fa

5

احسان صادقی

نانوفیزیک

نانو ابزار

https://faculty.kashanu.ac.ir/sadeghi/fa

6

مصطفی زاهدی فر

نانو فیزیک

نانوفوتونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/zahedifar/fa

7

روح الله فرقدان

نانوفیزیک

نانومحاسبات

https://faculty.kashanu.ac.ir/rfarghadan/fa

8

مسعود صلواتی نیاسر

نانو شیمی

نانو شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/salavati/fa

9

مسعود همدانیان

نانوشیمی

سلول خورشیدی

https://faculty.kashanu.ac.ir/hamadani/fa

10

محسن بهپور

نانوشیمی

شیمی تجزیه

https://faculty.kashanu.ac.ir/mbehpour/fa

مهدی شبانی

نانوشیمی

نانو شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/mshabani/fa

11

عبدالحمید بامنیری

نانوشیمی

نانو شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/bamoniri/fa

12

محسن اشجاری

نانو مهندسی شیمی

نانو ساختار

https://faculty.kashanu.ac.ir/ashjari/fa

13

فرشته مشکانی

نانو مهندسی شیمی

نانوساختار

https://faculty.kashanu.ac.ir/meshkani/fa

14

احمد اکبری

نانو مهندسی شیمی

نانو مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/akbaria/fa

15

ابراهیم نعمتی

نانو مهندسی شیمی

نانو مهندسی شیمی

https://faculty.kashanu.ac.ir/enemati/fa

16

محمود نیکوفرد

نانو الکترونیک

نانو الکترونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/mnikoufard/fa

17

حسین کریمیان

نانو الکترونیک

نانو الکترونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/hkarimiyan/fa

18

حسین کرمی طاهری

نانو الکترونیک

نانو الکترونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/karamitaheri/fa

19

داریوش دیدبان

نانو الکترونیک

نانو الکترونیک

https://faculty.kashanu.ac.ir/dideban/fa

20

 

 

آخرین ویرایش۱۶ خرداد ۱۴۰۳