اهداف

تعداد بازدید:۲۰۳۰
 پژوهشکده علوم و فناوری نانو دانشگاه کاشان

مقدمه

دانشگاه کاشان در راستای گسترش استفاده از فناوری های نوین در کشور و با توجه به ظرفیتهای موجود در این دانشگاه و بر اساس مصوبه جلسه 148 مورخ 21/01/1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی بدستور العمل اجرایی مصوب 26/05/1370 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در ارتباط با تأسیس مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی و با توجه به مجوز شماره 4798/22 مورخ 13/07/1383 از شورای گسترش آموزش عالی کشور اقدام به تأسیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو نموده است.

هدف از تأسیس پژوهشکده علوم و فناوری نانو به شرح ذیل است :

الف) تلاش در جهت افزایش توان و اطلاعات علمی و کاربردی کشور در زمینه نانوفناوری.
ب) تربیت نیروی انسانی متخصص در سطح کارشناسی ارشد و دکتری.
ج) تلاش در جهت تجاری سازی نتایج تحقیقات نانوفناوری.
د) ارائه راهکارهای علمی و عملی ترویج استفاده از نانوفناوری در توسعه صنعتی و فناوری کشور.
هـ) بهره گیری از تازه ترین پیشرفتهای علمی و تحقیقاتی در کلیه مراحل پژوهشی بمنظور توسعه علمی و اقتصادی کشور.
و) تلاش در جهت شناسایی و ارتباط با مراکز و موسسات مشابه داخلی و خارجی.
ز) توسعه پل ارتباطی میان پژوهشکده و محققین خارج از کشور در زمینه نانوفناوری.
ح) برگزاری سمینارها، دوره ها و کارگاههای تخصصی در راستای ترویج علوم و فناوری نانو در سطح کشور.

 

آخرین ویرایش۲۷ اسفند ۱۴۰۲