تجهیزات تخصصی

تعداد بازدید:۲۱۶۲
                                    تجهیزات تخصصی موجود در پژوهشکده منتهی به سال88:

 

ردیف

 

نام دستگاه

 

اهم کاربردها

 

شرکت سازنده

 

وضعیت فعلی

1

X-Ray Diffraction(XRD)

تعیین ساختار و اندازه گیری کیفی

Philips

فعال

2

NMR400MHz

تعیین ساختار و اندازه گیری کیفی

Perkin – Elmer America

فعال

3

Gas Chromatgraphy/Mass

تعیین ساختار و اندازه گیری کیفی

HP America

فعال

4

Photo – Luminescence

تعیین خواص فیزیکی

------

فعال

5

Thermo- Luminescence

تعیین خواص فیزیکی

4500Model

فعال

6

Chemical Vapor Depostion

ساخت نانو لوله و لایه نشانی روی سطح

------

فعال

7

Sputtering Edwards(Include Evaporation and Ion-beam)

لایه نشانی روی سطح

------

فعال

8

High Performance Liquid Chromatography(HPLC)

اندازه گیری کمی و کیفی

Unicom England

فعال

9

UV-Visible Spectrophotometer

تعیین ساختار و اندازه گیری کمی و کیفی

Perkin – Elmer America

فعال

10

UV Spectrophotometer

تعیین ساختار و اندازه گیری کمی و کیفی

Unicom England

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۱