طرح های تحقیقاتی

تعداد بازدید:۲۰۰۰

                 طرح­های تحقیقاتی انجام شده در پژوهشکده منتهی به سال88 بشرح ذیل می باشد:

 

ردیف

 

عنوان طرح

 

نام مجری

  

تاریخ اتمام طرح

1

 

درباره تجزیه پذیری گروههای متناهی

دکتر علیرضا اشرفی

بهمن 83

2

محبوس کردن ذرات نانو درون حفرات زئولیت

 

دکتر مسعود صلواتی

تیر 84

3

بررسی و شناخت پساب کارگاههای رنگرزی و ...

دکتر اکبری

اسفند 84

4

اثر ابعاد نانو متری در رفتار لومینسانس مواد مختلف

دکتر مسعود صلواتی

دکتر مصطفی زاهدی فر

تیر84

5

ساخت و انالیز سیمهای کوانتومی مغناطیس Co-CrوCo-Au

دکتر محمد الماسی

دکتر عبدالعلی رمضانی

تیر84

6

بررسی خواص ترمودینامیکی فولورن C60

آخرین ویرایش۱۰ تیر ۱۳۹۱