کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۲۳۴۸
شرح آئین نامه فایل به منظور دانلود
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1373   
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1387  
آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب سال 1388  

آخرین ویرایش۳۰ مرداد ۱۳۹۱