اسامی کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۲۳۹

 

نام و نام خانوادگی موقعیت شماره تماس
سرکار خانم ناهید جمالی مسئول آموزش و امور پژوهشی پژوهشکده 03155913202
سرکار خانم اعظم اشعریون مسئول دفتر پژوهشکده 03155913201

 

آخرین ویرایش۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۳