نانو شیمی

تعداد بازدید:۲۹۷۳

دانشجویان در حال تحصیل 

 

نام خانوادگی

نام

مقطع تحصیلی

وضعیت

مرحبی زهرا کارشناسی ارشد جاری
ملک محمدی مژگان کارشناسی ارشد جاری
کریمی انجیرکی میلاد کارشناسی ارشد جاری
نبوی فاطمه سادات کارشناسی ارشد جاری
رحیمیان  امیر کارشناسی ارشد جاری
احسانی زاده سید امیر حسین کارشناسی ارشد جاری
شکرانه نجف ابادی محمد حسین کارشناسی ارشد جاری
میرزاثانی شکوفه کارشناسی ارشد جاری
حبیبی دهقی زهرا کارشناسی ارشد جاری
دیگ بری زینب کارشناسی ارشد جاری
رضایی مریم کارشناسی ارشد جاری
روستایی صبا کارشناسی ارشد جاری
سی سخت پور یوسف کارشناسی ارشد جاری
مجاوری زهرا کارشناسی ارشد جاری
مظاهری سمیرا کارشناسی ارشد جاری

 

آخرین ویرایش۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۳