آئین نامه های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۹۴۱
شرح آئین نامه نوع فابل به منظور دانلود
آئین نامه پژوهانه    
آیین نامه سفرهای علمی    
آئین نامه فرصت مطالعاتی    
آئین نامه طرحهای پژوهشی    
آیین نامه انتشار مجلات علمی    
شیوه نامه پژوهانه دانشجویان دکتری    
شیوه نامه اعطای نشان های پژوهشی    
دستورالعمل اجرایی شیوه نامه پژوهانه دانشجویان دکتری    
آئین نامه داخلی موضوع تبصره 2بند 3-4 آئین نامه پژوهانه    
 آئین نامه طرحهای تحقیقاتی مورد قرارداد با خارج از دانشگاه    
شیوه نامه بکارگیری یافته های پژوهشی، قانون برنامه چهارم توسعه    
حق ماموریت روزانه اعضای هیات علمی شرکت کننده در کنفرانسهای علمی معتبر خارج از کشور    
 دستورالعمل خدمات آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه کاشان    
     
     
 
آخرین ویرایش۲۶ مرداد ۱۳۹۱